UVMARÖ VÄGSAMFÄLLIGHET

Viktigt


Nästa styrelsemöte Söndag den 9:e juni

kl 19:00 - 20:00

Historik


Det första document om allman väg i Uvmarö som jag har hittat är frän 1862, härunder följer avskrift ord och bokstavsgrant sä gott som jag har kunnat tyda det.


"År 1862 den 23 april företoges följande wägfördelning, å den uti samfälge bylagets almäna wäg som
härunder föjger. Och börgar wid korsvägen på hagängen melan wargudden och wedkastudden och slutar wid Östermans hage.


Nils Swensfon börgar med 1/12 mantal med 111 famnar
Olof Österman å 1/6 mantal 222 Do och slutarwid brinken i Englunds i ängtäppan.
Sandström å 1/6 mantal börgar derefter och slutar på Englunds skogsmark 222 Do.
Gust fiskare å 1/48 mantal 28 Do.
Derefter Nils Swensfon 1/48 dels mantal och slutar mitt för hans järde med 194 famnar Do.
S.] Englunds å 1/6 mantal och slutar i hans hage wid frisksiön nära Östermans hage till Skälvik med 222
Do.
O Österman å 1/12 mantal Skälvik börgar derefter och slutar vid deras svinhus i Skälvik 111 Do.
Summa 1332 famnar.
Ofanstäende wägfördelning äro märken af sten uppsatta till skilnad mellan var ock en stykke af wägen
och skall wägen uppdikas der så möjligt är och i förbättratt skick sättas till den 1 augusti detta år - Fvra
stycken broar skall äfen aflopsdikena på warguddwägen inom nämnde tid ditläggas tvänne å warge 1/2
hemanets delägare värkstallas.
Anm: Att wägen frän korsfvägen på hagängen till Östermans hage, och efven frän Skälvik till 100 famnar
inn på Nils Svensfons hage och är förmedlatt till hälften af senn länge"

LänkarRiksförbundet Enskilda Vägar

Trafikverket

Felanmälan

Kontakta styrelsen via mejl om du uppmärksammar något vi behöver ha information om.